Счетоводство

  • Периодично водене на счетоводни регистри и справки, съобразени със Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия
  • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишни финансови отчети и всички приложения към тях
  • Съставяне на вътрешни отчети, предназначени за ръководителите на предприятията
  • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на всички документи относно ЗДДС
  • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
  • Данъчна защита и подготовка на документи за ревизии и проверки, инициирани от НАП
  • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ
  • Представителство пред Агенция по ВписваниятаНАПНОИНСИ