Основната ни цел в Мегаконсулт е да предложим конфиденциалност, пълна данъчна защита и най-вече качествени услуги, които включват:

Счетоводство

 • Периодично водене на счетоводни регистри и справки, съобразени със Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишни финансови отчети и всички приложения към тях
 • Съставяне на вътрешни отчети, предназначени за ръководителите на предприятията
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на всички документи относно ЗДДС
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Данъчна защита и подготовка на документи за ревизии и проверки, инициирани от НАП
 • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ
 • Представителство пред Агенция по Вписванията, НАП, НОИ, НСИ

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне трудови договори, длъжностни характеристики
 • Изготвяне на трудови досиета на служителите
 • Изготвяне на месечна ведомост за заплати
 • Изготвяне на месечни справки, декларация 1,6
 • Изготвяне на платежни документи за плащанията на осигурителните вноски
 • Изготвяне на документи , удостоверяващи осигурителен и трудов стаж на персонала
 • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ

Консултации

 • Консултации по разработка на счетоводна политика, индивидуален смектоплан, счетоводен и данъчен амортизационен план съобразени с изискванията на ЗКПО
 • Консултации за избягване и намаляване на данъчната тежест
 • Текущо данъчно планиране
 • Контакти с данъчната администрация
 • Данъчно ефективни решения на казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти
 • Консултации по управление на човешките ресурси и възнагражденията на персонала
 • Данъчна оптимизация при корпоративното и подоходно облагане
 • Обжалване на ревизионни актове и актове за установяване на административни наказания
 • Консултиране относно социалното и здравно осигуряване

Съдействие по изготвяне на документи по ЗЗБУТ

 • Оценка на риска
 • Изготвяне на информационни листи
 • Инструктажни указания по ЗБУТ

Съдействие при управлението на парични потоци

 • Подготовка на платежни документи
 • Следене падежа на задълженията
 • Следене плановите бюджети по потоци

Административни услуги

 • Регистрация на фирми по българското законодателство
 • Пререгистрация
 • Промени във фирмената регистрация
 • Регистрация и промени в КЗЛД

Новини

 • 40% от информацията в годишните финансови отчети на фирмите е невярна

  Между 30 и 40% от информацията в годишните финансови отчети на фирмите е невярна. Това заяви лицензираният одитор Султана Българенска, член на Асоциация за противодействие на икономическите измами. По думите й, за решаването на проблема с финансовите измами у нас няма държавна воля.

 • Проектите за промени в данъчните закони, повече екзотика, по-малко промени

  Тази година проекто-промените в данъчните закони бяха публикувани сравнително рано, но както обикновено без дебат със заинтересованите страни, Много по-добре е този дебат да се е състои първо на едно експертно ниво, например в консултативния съвет към НАП и чак след това да се подлага на обществено обсъждане, където неминуемо темата ще се политизира. В последната година за съжаление, ръководството на НАП разглежда консултативния съвет като място, на което се представят вече готови предложения, повечето, от които са добре изтупани от праха стари идеи, някои от тях отменени преди време, а други отхвърляни нееднократно.